The Greek text of Book of Enoch (1Enoch)

Codex Panopolitanus - Egypt 8th Century CE.
Text based on MSS Ga1 Ga2 and Gs with standardization of spelling to conform to NT and LXX and minor editing. Source of text : Appendix 1 of "The Book of Enoch, with a reprint of the Greek fragments" by R.H. Charles which was originally published by Clarendon Press in 1912, now republished out of US copyright by Kessinger Publishing, Montana USA, amongst others, and currently available from Amazon.com and Barnes and Noble.

Note: This document also contains a Quotation of 1 Enoch preserved in the Chronographia of George Syncellus c. 1500.

1:1. LogoV eulogiaV Enwc, kaqwV euloghsen eklektouV dikaiouV oitineV esontai eiV hmeran anagkhV exarai pantaV touV ecqrouV kai swqhsontai dikaioi. 2. Kai analabwn thn parabolhn autou eipen Enwc, anqrwpoV dikaioV, estin orasiV ek qeou autw anewgmenh, hn ecwn thn orasin tou agiou kai tou ouranou, edeixen moi kai agiologwn agiwn hkousa egw, kai wV hkousa par autwn panta kai egnwn egw qewrwn kai ouk eV thn nun genean dienooumhn, alla epi porrw ousan egw lalw. 3. Kai peri twn eklektwn nun legw kai peri autwn anelabon thn parabolhn mou. Kai exeleusetai o agioV mou o megaV ek thV katoikhsewV autou, 4. Kai o qeoV tou aiwnoV epi ghn pathsei epi to Sina oroV, kai fanhsetai ek thV parembolhV autou, kai fanhsetai en th dunamei thV iscuoV autou apo tou ouranou twn ouranwn. 5. Kai fobhqhsontai panteV, kai pisteusousin oi egrhgoroi, kai lhmyetai autouV tromoV kai foboV megaV mecri twn peratwn thV ghV. 6. kai seisqhsontai kai pesountai kai dialuqhsontai orh uyhla, kai tapeinwqhsontai bounoi uyhloi tou diaruhnai orh, kai takhsontai wV khroV apo proswpon puroV en flogi. 7. kai diascisqhsetai h gh scisma ragadi, kai panta osa estin epi thV ghV apoleitai, kai krisiV estai kata pantwn. 8. kai meta twn dikaiwn thn eirhnhn poihsei, kai epi touV eklektouV estai sunthrhsiV kai eirhnh, kai ep autouV genhsetai eleoV. Kai esontai panteV tou qeou, kai thn eudokian dwsei autoiV, kai pantaV euloghsei. Kai pantwn antilhmyetai, kai bohqhsei hmin, kai fanhsetai autoiV fwV kai poihsei ep autouV eirhnhn. 9. Oti ercetai sun taiV muriasin autou kai toiV agioiV autou, poihsei krisin kata pantwn, kai apolesai pantaV touV asebeiV, kai elegxai pasan sarka, peri pantwn ergwn thV asebeiaV autwn wn hsebhsan, kai sklhrwn wn elalhsan logwn kat autou amartwloi asebeiV.

2:1. Katanohsate panta ta erga en tw ouranw, pwV ouk hlloiwsan taV odouV autwn, kai touV fwsteraV touV en tw ouranw, wV ta panta anatellei kai dunei, tetagmenoV ekastoV en tw tetagmenw kairw, kai taiV eortaiV autwn fainountai, kai ou parabainousin thn idian taxin. 2. idete thn ghn kai dianohqhte peritwn ergwn twn en auth ginomenwn ap archV mecri teleiwsewV, wV eisin fqarta, wV ouk alloioutai ouden twn epi ghV. alla panta erga qeou umin fainetai. 3. idete thn qereian kai ton ceimwna,

3:1 katamaqete kai idete panta ta dendra,

4:1 pwV ta fulla clwra en autoiV skeponta ta dendra kai paV o karpoV autwn eiV timhn kai doxan, dionhqhte kai gnwte peri pantwn twn ergwn autou, nohsate oti qeoV zwn epoihsen auta outwV, kai zh eiV pantaV touV aiwnaV. 2. kai ta erga autou panta osa epoihsen, eiV touV aiwnaV apo eniautou eiV eniauton ginomena panta outwV, kai panta osa apotelousin autow ta erga, kai ouk alloiountai autwn ta erga, all wsperei kata epitaghn ta panta ginetai. 3. idete pwV h qalassa kai oi potamoi wV omoiwV apotelousin, kai autwn ta erga apo twn logwn autou. 4. UmeiV de ouk enemeinate oude epoihsate kata taV entolaV autou, alla apesthte, kai katelalhsate megalouV kai sklhrouV logouV en stomati akaqarsiaV umwn kata thV megalwsunhV autou, oti katelalhsate en toiV pneumasin umwn, sklhrokardioi, ouk est eirhnh umin. 5. Toigar taV hmeraV umwn umeiV katarasesqe kat ta eth thV zwhV umwn apoleitai kai ta eth thV apwleiaV umwn plhqunqhsetai en katara aiwnwn, kai ouk estai umin eleoV kai eirhnh. 6~7. Tote estai ta onomata umwn eiV kataran aiwnion pasin toiV dikaioiV, kai en umin katarasontai panteV oi katarwmenoi, kai panteV oi amartwloi kai asebeiV en umin omountai, umin de toiV asebesin estai katara, kai panteV oi amartoi carhsontai, kai estai autoiV lusiV amartiwn, kai pan eleoV kai eirhnh kai epieikeia, estai autoiV swthria, fwV agaqon, kai autoi klhronomhsousin thn ghn, kai pasin umin toiV amartwloiV ouc uparxei swthria, all epi pantaV umaV katalusei katara, kai toiV eklektoiV estai fwV kai cariV kai eirhnh, kai autoi klhronomhsousin thn ghn. 8. tote doqhsetai toiV eklektoiV sofia, kai panteV outoi zhsontai kai ou mh amarthsontai eti ou kat asebeian oute uperhfanian, kai estai en anqrwpw pefwtismenw fwV kai anqrwpw episthmoni nohma. 9. kai ou mh plhmmelhsousin oude mh amartwsin pasaV taV hmeraV thV zwhV autwn, kai ou mh apoqanwsin en orgh qumou, alla ton ariqmon autwn zwhV hmerwn plhrwsousin, kai h zwh autwn auxhqhsetai en eirhnh, kai ta eth thV caraV autwn plhqunqhsetai en agalliasei kai eirhnh aiwnoV en pasaiV taiV hmeraiV thV zwhV autwn.

6:1 Kai egeneto otan eplhqunqhsan oi uioi twn anqrwpwn, kai en ekeinaV taiV hmeraiV taiV hmeraiV egennhqhsan qugatereV wraiai kai kalai. 2. kai eqeasanto autaV oi aggeloi uioi ouranou kai epequmhsan autaV, kai eipan proV allhlouV Deute eklexwmeqa eautoiV gunaikaV apo twn anqrwpwn, kai gennhsomen eautoiV tekna. 3. kai eipen SemiazaV proV autouV, oV hn arcwn autwn, foboumai mh ou qelhsete poihsai to pragma touto, kai esomai egw monoV ofeilethV amartiaV megalhV. 4. apekriqhsan oun autw panteV Omoswmen orkw panteV kai anaqematiswmen panteV allhlouV mh apostreyai thn gnwmhn tauthn, mecriV ou an telewmhn authn kai poihswmen to pragma touto. 5. tote omosan panteV omou kai aneqematisan allhlouV. 6. hsan de autoi diakosioi oi katabanteV en taiV hmeraiV Iared eiV thn korufhn tou Ermonieim orouV, kai ekalesan to oroV Ermwm, kaqoti wmosan kai aneqematisan allhlouV en autw. 7. Kai tauta ta onomata twn arcontwn autwn Semiaza, outoV arcwn autwn, Araqak, Kimbra, Sammanh, Doneihl, ArearwV, Semihl, Iwmeihl, Cwcarihl, Ezekihl, Batrihl, Saqihl, Atrihl, Tamihl, Barakihl, Ananqan, Qwnihl, Ramihl, Aseal, Rakeihl, Tourihl. 8. Outoi eisin arcai autwn oi deka.

7:1 Kai elabon eautoiV gunaikaV ekastoV autwn exelexanto eautoiV gunaikaV, kai hrxanto eisporeuesqai proV autaV kai miainesqai en autaiV kai edidaxan autaV farmakeiaV kai epaoidaV kai rizotomiaV, kai taV botanaV edhlwsan autaiV. 2. Ai de en gastri labousai etekosan gigantaV megalouV ek phcwn trisciliwn, 3. oitineV katesqosan touV kopouV twn anqrwpwn, wV de ouk edunhqhsan autoiV oi anqrwpoi epicorhgein, 4. oi giganteV etolmhsan ep autouV, kai kateVqiosan touV anqrwpouV. 5. kai hrxanto amartanein en toiV peteinoiV kai toiV qhrioiV kai erpetoiV kai toiV icqusin, kai allhlwn taV sarkaV katesqiein, to aima epinon. 6. tote h gh enetucen kata twn anomwn.

8:1. edidaxen touV anqrwpouV Azahl macairaV poiein kai opla kai aspidaV kai qwrakaV didagmata aggelwn, kai upeidxen autoiV ta metalla kai thn ergasian autwn, kai yelia kai kosmouV kai stibeiV kai to kallibleyaron kai pantoiouV liqouV eklektouV kai bafika. 2. kai egeneto asebeia pollh, kai eporneusan kai apeplanhqhsan kai hfanisqhsan en pasaiV taiV odoiV autwn. 3. SemiazaV edidaxen epaoidaV kai rizotomiaV, ArmarwV epaoidwn luthrion Barakihl astrologiaV Cwcihl ta shmeiwtika Saqihl asteroskopian Serihl selhnagwgiaV. 4. twn oun anqrwpwn apollumenwn h boh eiV ouranoV anebh.

9:1 Tote parakuyanteV Micahl kai Ourihl kai Rafahl kai Gabrihl, outoi ek tou ouranou eqeasanto aima polu ekcunnomenon epi thV ghV. 2 kai eipan proV allhlouV fwnh bowntwn epi thV ghV mecri pulwn tou ouranou. 3. entugcanousin oi yucai twn anqrwpwn legountwn Eisagagete thn krisin hmwn proV ton uyiston. 4. Kai eipan tw kuriw Su ei kurioV twn kuriwn kai o qeoV twn qewn kai basileuV twn aiwniwn o qronoV thV doxhV sou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV, kai to onoma sou to agion kai mega kai euloghton eiV pantaV touV aiwnaV. 5. Su gar epoihsaV ta panta, kai pasan thn exousian ecwn, kai panta enwpion sou fanera kai akalupta, kai panta su oraV. 6. a epoihsen Azahl oV edidaxen pasaV taV adikiaV epi thV ghV kai edhlwsen ta musteria tou aiwnoV ta en tw ouranw a epithdeusousin egnwsan anqrwpoi. 7. kai SemiazaV w thn exousian edwkaV arcein twn sun autw ama ontwn. 8. kai eporeuqesan proV taV qugateraV twn anqrwpon thV ghV kai sunekoimhqhsan autaiV kai emianqhsan, kai edhlwsan autaiV pasaV taV amartiaV. 9. kai ai gunaikeV egennhsan TitanaV, uf wn olh h gh eplhsqh aimatoV kai adikiaV. 10. kai nun idou bowsin ai yucai twn teteleuthkotwn kai entugcanousin mecri twn pulwn tou ouranou, kai anebh o stenagmoV autwn kai ou dunatai exelqein apo proswpou twn epi thV ghV ginomenwn anomhmatwn. 11. kai su panta oidaV pro tou auta genesqai, kai su oraV tauta kai eaV autouV, kai oude hmin legeiV ti dei poiein autouV peri toutwn.

10:1 Tote UyistoV eipen peri toutwn, o megaV AgioV, kai elalhsen kai eipen kai epemyen Istrahl proV ton uion Lamec. 2. Eipon autw epi tw emw onomati Kruyon seauton, kai dhlwson autw teloV epercomenon, oti h gh apollutai pasa, kai kataklusmoV mellei ginesqai pashV thV ghV kai apolesei panta osa est en auth. 3. kai didaxon auton opwV ekfugh, kai menei to sperma autou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV. 4. Kai tw Pafahl eipen Dhson ton Azahl posin kai cersin, kai bale auton eiV to skotoV, kai anoixon thn erhmon thn ousan en tw Dadouhl kakei Bale auton, 5. kai upoqeV autw liqouV traceiV kai oxeiV kai epikaluyon autw to skotoV, kai oikhsatw ekei eiV touV aiwnaV, kai thn oyin autou pwmason kai fwV mh qewreitw. 6. kai en th hmera thV megalhV thV krisewV apacqhsetai eiV ton enpurismon. 7. kai iaqhsetai h gh, hn hfanisan oi aggeloi, kai thn iasin thV ghV dhlwson, ina iaswntai panteV oi uioi twn anqrwpwn en tw musteriw olw w epataxan oi egrhgoroi kai edidaxan touV uiouV autwn. 8. kai hrhmwqh pasa h gh afanisqeisa en toiV ergoiV thV didaskaliaV Azahl kai ep autw grayon taV amartiaV pasaV. 9. Kai tw Gabrihl eipen o kurioV Poreuon epi touV mazhreouV, epi touV kibdhlouV kai touV uiouV thV porneiaV, kai apoleson touV uiouV twn egrhgorwn apo twn anqrwpwn pemyon autoiV en polemw apwleiaV. 10. Kai pasa erwthsiV ouk estai toiV patrasin autwn, oti elpizousin zhsai zwhn aiwnion, kai oti zhsetai ekastoV autwn eth pentakosia. 11. Kai eipen tw Micahl Poreuou kai dhson Semiaza kai toiV loipoiV sun autw taiV gunaixin migentaV, mianqenai en autaiV en th akaqarsia autwn. 12. kai otan katasfagwsin oi uioi autwn kai idwsin thn apwleian twn agaphtwn, kai dhson autouV ebdomhkonta geneaV eiV taV napaV thV ghV mecri hmeraV krisewV autwn kai suntelesmou, ewV telesqh to krima tou aiwnoV twn aiwnwn. 13. tote apacqhsontai eiV to caoV tou puroV kai eiV thn basanon kai eiV to desmwthriou sugkleisewV aiwnoV. 14. kai oV an katakausqh kai afanisqh, apo tou nun met autwn omou deqhsontai mecri teleiwsewV geneaV. 15. Apoleson panta ta pneumata twn kibdhlwn kai touV uiouV twn egrhgorwn dia to adikhsai touV anqrwpouV. 16. kai apoleson thn adikian pasan apo thV ghV, kai pan ergon ponhriaV ekleipetw, kai anafanhtw to futon thV dikaiosunhV kai thV alhqeiaV eiV touV aiwnaV meta caraV futeuqhsetai. 17. Kai nun panteV oi dikaioi ekfeuxontai, kai esontai zwnteV ewV gennhswsin ciliadaV, kai pasai ai hmerai neothtoV autwn, kai ta sabbata autwn meta eirhnhV plhrwsousin. 18. tote egrasqhsetai pasa h gh en dikaiosunh kai katafuteuqhsetai dendron en auth, kai plhsqhsetai eulogiaV. 19. kai panta ta dendra thV ghV agalliasontai futeuqhsetai, kai esontai futeuonteV ampelouV, kai h ampeloV hn an futeuswsin, poihsousin procouV oinou ciliadaV kai sporou poihsei kaq ekaston metron, elaiaV poihsei ana batouV deka. 20. kai su kaqarison thn ghn apo pashV akaqarsiaV kai apo pashV adikiaV kai apo pashV amartiaV kai asebeiaV, kai pasaV taV akaqarsiaV taV ginomenaV epi thV ghV exaleiyon. 21. kai esountai panteV latreuonteV oi laioi kai eulogounteV panteV emoi kai proskunounteV. 22. kai kaqarisqhsetai pasa h gh apo pantoV miasmatoV kai apo pashV akaqarsiaV kai orghV kai mastigoV, kai ouketi pemyw ep autouV eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV.

11:1 Kai tote anoixw ta tameia thV eulogiaV ta ounta en tow ouranw, kai katenegkein auta epi ta erga, epi ton kopon twn uiwn twn anqrwpwn. 2. kai tote alhqeia kai eirhnh koinwnhsousin omou eiV pasaV taV geneaV twn anqrwpwn.

12:1 Pro toutwn twn logwn elhmefqh Enwc, kai oudeiV twn anqrwpwn egnw pou elhmefqh kai pou estin kai egeneto autw. 2. kai ta erga autou meta twn egrhgorwn, kai meta twn agiwn ai hmerai autou. 3. kai estwV hmhn Enwc eulogwn tw kuriw thV megalwsunhV, tw basilei twn ainwn. kai idou oi egrhgoroi tou agiou tou megalou ekaloun me Enwc 4. o grammateuV thV dikaiosunhV Poreuou kai eipe toiV egrhgoroiV tou ouranou oitineV apoliponteV tou ouranon ton uyhlon, to agiasma thV stasewV tou aiwnoV, meta twn gunaikwn emianqhsan, kai elabon eautoiV gunaikaV afanismon megan kathfanisate thn ghn, 5. kai ouk estai umin eirhnh oute afesiV. kai peri wn cairousin twn uiwn autwn, 6. ton fonon twn agaphtwn autwn oyontai, kai epi th apwleia twn uiwn autwn stenaxousin kai dehqhsontai eiV ton aiwna, kai ouk estai autoiV eiV eleon kai eirhnhn.

13:1 O de Enwc tw Azahl eipen Poreuou ouk estai soi eirhnh. krima mega exhlqen kata sou dhsai se, 2. kai anoch kai erwthsiV soi ouk estai peri wn edeixaV adikhmatwn kai peri pantwn twn ergwn twn asebeiwn kai thV adikiaV kai thV amartiaV, osa upedeixaV toiV anqrwpoiV. 3. tote poreuqeiV eirhka pasin autoiV, kai autoi panteV efobhqhsan, kai elaben autouV tromoV kai foboV. 4. kai erwthsan opwV grayw autoiV upomnhmata erwthsewV, ina genhtai autoiV afesiV, kai ina egw anagnw autoiV to upomnhma thV erwthsewV enwpion Kuriou tou ouranou, 5. oti autoi ouketi dunantai lalhsai, oude eparai autwn touV ofqalmouV eiV ton ouranon apo aiscunhV peri wn hmarthkeisan kai katekriqhsan. 6. Tote egraya to upomnhma thV erwthsewV autwn kai taV dehseiV peri twn pneumatwn autwn kai peri wn deontai, opwV autwn genwntai afesiV kai makrothV. 7. kai poreuqeiV ekaqisa epi twn udatwn Dan en gh Dan, htiV estin ek dexiwn Ermwneieim dusewV aneginwskon to upomnhma twn dehsewn autwn ewV ekoimhqhn. 8. kai idou oneiroi ep eme hlqon kai oraseiV ep eme epepipton, kai idon oraseiV orghV, kai hlqhn fwnh legousa Eipon toiV uioiV tou ouranou tou elegxai autouV . 9. kai exupnoV genomenoV hlqon proV autouV, kai panteV sunhgmenoi ekaqhnto penqounteV en Ebelsata, htiV estin ana meson tou Libanon kai Senishl, perikekalummenoi thn oyin. 10. enwpion autwn kai anhggeila autoiV pasaV taV oraseiV taV eidon kata touV upnouV, kai hrxamen lalein touV logouV thV dikaiosunhV, elegcwn touV egrhgorouV tou ouranou.

14:1. BibloV logwn dikaiosunhV kai elegxewV egrhgorwn twn apo tou aiwnoV, kata thn entolhn tou agiou tou megalou en tauth th orasei. 2. Egw eidon kata touV upnouV mou o nun legw en glwssh sarkinh en tw pneumati tou stomatoV mou, o edwken o megaV toiV anqrwpoiV lalein en autoiV`kai nohsei kardiaV. 3. oV ektisen kai edwken elegxasqai egrhgorouV touV uiouV tou ouranou. 4. Egw thn erwthsin umwn twn aggelwn egraya, kai en th orasei mou touto edecqh kai oute h erwthsiV umwn paredecqh, 5. ina mhketi eiV tou ouranon anabhte epi pantaV touV aiwnaV, kai en toiV desmoiV thV ghV erreqh dhsai umaV eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV, 6. kai ina pro toutwn idhte thn apwleian twn uiwn umwn twn agaphtwn, kai oti ouk estai umin onhsiV autwn, alla pesountai enwpion umwn en macaira. 7. kai h erwthsiV umwn peri autwn ouk estai oude peri umwn kai umeiV klaionteV kai deomenoi kai mhn lalounteV pan rhma apo thV grafhV hV egraya. 8. Kai emoi ef orasei outwV edeicqh idou nefelai en th orasei ekaloun kai omiclai me efwnoun, kai diadromai twn asterwn kai astrapai me katespudazon kai eqorubazon me, kai anemoi en th orasei mou exepetasan me kai ephran me anw kai eishnegkan me eiV ton ouranon. 9. kai eishlqon mecriV hggisa teicouV oikodomhV en liqoiV calazhV kai glwssaiV puroV kuklw autwn kai hrxanto ekfobein me. 10. kai eishlqon eiV taV glwssaV tou puroV, kai hggisa eiV oikon megan oikodomhmenon en liqoiV calazhV, kai oi toicoi tou oikou wV liqoplakeV, kai pasai hsan ek cionoV, kai edafh cionika, 11. kai ai stegai wV diadromai asterwn kai astrapai, kai metaxu autwn ceroubin purina, kai ouranoV autwn udwr, 12. kai pur flegomenon kuklw twn toicwn, kai qurai puri kaiomenai. 13. eishlqon eiV ton oikon ekeinon, qermon wV pur kai yucron wV ciwn, kai pasa trofh zwhV ouk hn en autw foboV me ekaluyen kai tromoV me elaben. 14. kai hmhn seiomenoV kai tremwn, kai epeson epi proswpon mou kai eqewroun en th orasei mou, 15. kai idou allhn quran anewgmenhn katenanti mou, kai o oikoV meizwn toutou, kai oloV oikodomhmenoV en glwssaiV puroV, 16. kai oloV diaferwn en doxh kai en timh kai en megalwsunhn, wste mh dunaqai me exeipen umin peri thV doxhV kai peri thV megalwsunhV autou. 17. to edafroV autou hn puroV, to de anwteron autou hsan astrapai kai diadromai asterwn, kai h stegh autou hn pur flegon. 18. Eqewroun de kai eidon qronon uyhlon, kai to eidoV autou wsei krustallinon, kai trocoV wV hliou lampontoV kai oroV ceroubin. 19. kai upokatw tou qronou exeporeuonto potamoi puroV flegomenoi, kai ouk edunasqhn idein. 20. kai h doxa h megalh ekaqhto ep autw to peribolaion autou wV eidoV hliou lamproteron kai leuketeron pashV cionoV. 21. kai ouk edunato paV aggeloV parelqein eiV ton oikon toutou kai idein to proswpon autou dia to entimon kai endoxon, kai ouk edunato pasa sarx idein auton. 22. to pur flegomenon kuklw kai pur mega pareisthkei autw, kai oudeiV eggizei autw twn kuklwn, muriai muriadeV esthkasin enwpion autou, kai paV logoV autou ergon. 23. kai oi agioi twn aggelwn oi eggizonteV autw ouk apoxwrousin nuktoV oute afistantai autou. 24. kagw hmwn ewV toutou epi proswpon mou beblhmenoV kai tremwn, kai o kurioV tw stomati autou ekalesen me kai eipen moi Proselqe wde, Enwc, kai ton logon mou akouson. 25. kai proselqwn moi eiV twn agiwn hgeiren me kai esthsen me, kai proshgagen me mecri thV quraV egw de to proswpon mou katw ekufon.

15:1 Kai apokriqeiV eipen moi O anqrwpoV o alhqinoV, anqrwpoV thV alhqeiaV o grammateuV, kai thV fwnhV autou hkousa mh fobhqhV, Enwc, anqrwpoV alhqinoV kai grammateuV thV alhqeiaV proselqe wde, kai thV fwnhV, mou akouson. 2. poreuqhti kai eipe toiV pemysasin se Erwthsai umaV edei peri twn anqrwpon, kai mh touV anqrwpouV peri umwn. 3. dia ti apelipete ton ouranon ton uyhlon ton agion tou aiwnoV, kai meta twn gunaikwn ekoimhqhte kai meta twn qugaterwn twn anqrwpwn emianqhte kai elabete eautoiV gunaikaV; wsper uioi thV ghV epoihsate kai egennhsate eautoiV tekna uiouV gigantaV. 4. kai umeiV hte agioi kai pneumata zwnta aiwnia en tw aimati twn gunaikwn emianqhte, kai en aimati sarkoV egennhsate kai en tw aimati anqrwpwn epequmhsate, kaqwV kai autoi poiousin, sarka kai aima, oitineV apoqnhskousin kai apolluntai. 5. dia touto edwka autoiV qhleiaV, ina spermatisousin eiV autaV kai teknwsousin en autaiV tekna outwV, ina mh ekleiph autoiV pan ergon epi thV ghV. 6. umeiV de uphrcete pneumata zwnta aiwnia kai ouk apoqnhskonta eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV. 7. kai dia touto ouk epoihsa en umin qhleiaV ta pneumata tou ouranou, en tw ouranw, h katoikhsiV autwn. 8. kai nun oi giganteV oi gennhqenteV apo thn pneumatwn kai sarkoV pneumata iscura klhqhsontai epi thV ghV kai en th gh h katoikhsiV autwn estai. 9. pneumata ponhra exhlqon apo tou swmatoV autwn, dioti apo twn anwterwn egenonto, kai ek twn agiwn egrhgorwn h arch thV ktisewV autwn kai arch qelhmiou pneumata ponhra klhqhsetai. 10. pneumata ouranou, en tw ouranw h katoikhsiV autwn estai, kai ta pneumata epi thV ghV ta gennhqenta, epi thV ghV h katoikhsiV autwn estai. 11. kai ta pneumata twn gigantwn nefelaV adikounta, afanizonta kai empiptonta kai sumpalaionta kai sunriptonta epi thV ghV pneumata sklhra gigantwn kai dromouV poiounta kai mhden esqionta, all asitounta kai diywnta kai proskoptonta. 12. kai exanasthsei tauta ta pneumata eiV touV uiouV twn anqrwpwn kai twn gunaikwn, oti exelhluqasin ap autwn,

16:1. apo hmeraV sfaghV kai apwleiaV kai qanatou, af wn ta pneumata ekporeuomena ek thV yuchV thV sarkoV autwn estai afanizonta cwriV krisewV outwV afanisousin mecriV hmeraV teleiwsewV, thV krisewV thV megalhV, en h o aiwn o megaV telesqhsetai. 2. kai nun egrhgoroiV toiV pemyasin se erwthsai peri autwn, oitineV en ouranw hsan. 3. UmeiV en tw ouranw hte, kai pan musthrion o ouk anekalufqh umin kai musthrion to ek tou qeou gegenhmenon egnwte, kai touto emhnusate taiV gunaixin en taiV sklhrokardiaV umwn, kai en tw musthriw toutw plhqunousin ai qhleiai kai oi anqrwpoi ta kaka epi thV ghV. 4. eipwn oun autoiV Ouk estin eirhnh.

17.1 Kai paralabonteV me eiV tina topon aphgagon, en w oi onteV ekei ginontai wV pur flegon kai, otan qelwsin, fainontai wsei anqrwpoi. 2. kai aphgagon me eiV zofwdh topon kai eiV oroV ou h kefalh afikneito eiV ton ouranon. 3. kai idon topon twn fwsthron kai touV qhsauroV twn asterwn kai twn brontwn, kai eiV ta aerobaqh, opou toxon puroV kai ta belh kai ai qhkai autwn kai ai astrapai pasai. 4. Kai aphgagon me mecri udatwn zwntwn kai mecri puroV dusewV, o estin kai parecon pasaV taV duseiV tou hliou. 5. kai hlqomen mecri potamou puroV, en w katatrecei to pur wV udwr kai reei eiV qalassan megalhn dusewV. 6. idon touV megalouV potamouV, kai mecri tou megalou potamou kai mecri tou megalou skotouV kathnthsa, kai aphlqon opou pasa sarx ou peripatei. 7. idon touV anemouV twn gnofwn touV ceimerinouV kai thn ekcusin pantwn udatwn. 8. idon to stoma thV ghV pantwn twn potamwn kai to stoma thV abusson.

18:1 idon touV qhsaurouV twn anemwn pantwn, idon oti en autoiV ekosmhsen pasaV taV ktiseiV kai ton qemelion thV ghV 2. kai ton liqon idon thV gwniaV thV ghV. idon touV tessaraV anemouV thn ghn bastazontaV, kai to sterewma tou ouranou, 3. kai autoi istasin metaxu ghV kai ouranou. 4. idon anemoV twn ouranwn strefontaV kai dianeuontaV ton trocon ton hliou, kai pantaV touV asteraV. 5. idon touV epi thV ghV anemouV bastazontaV en nefelh. idou para perata thV ghV, to sthrigma tou ouranou epanw. 6. Parhlqon kai idon topon kaiomenon nuktoV kai hmeraV, opou ta epta orh apo liqwn polutelwn, tria eiV anatloV kai tria eiV noton ballonta. 7. kai ta men proV anatolaV apo liqou crwmatoV, to de hn apo liqou margaritou, kai to apo liqou taqen, ta de kata noton apo liqou purrou. 8. to de meson autwn hn eiV ouranon, wsper qronoV qeou apo liqou fouka, kai h korufh tou qronou apo liqou sapfeirou. 9. kai pur kaiomenon idon. kapekeina twn orewn toutwn. 10. topoV estin peraV thV megalhV ghV ekei sunterlesqhsontai oi ouranoi. 11. kai idon casma mega en toiV stuloiV tou puroV katabainontaV kai ouk hn metron oute eiV baqoV oute eiV uyoV. 12. kai epekeina tou casmatoV toutou idon topon opou oude sterewma ouranou epanw, oute gh h teqemeliwmenh upokatw autou oute udwr hn upo autw oute peteinon, alla topoV en erhmoV kai foberoV. 13. ekei idon epta asteraV wV orh megala kaiomena, peri wn punqanomenw moi. 14. eipen o aggeloV OutoV estin o topoV to teloV tou ouranou kai ghV desmwthrion touto egeneto toiV asteroiV kai taiV dunamesin tou ouranou. 15. kai oi astereV oi kuliomenoi en tw puri, outoi eisin oi parabanteV prostagma Kuriou en arch thV anatolhV autwn oti topoV exw tou ouranou kenoV estin, oti ouk exhlqan en toiV kairoiV autwn. 16. kai orgisqh autoiV kai edhsen autouV mecri kairou teleiwsewV autwn amartiaV autwn, eniautwn muriwn.

19:1 Kai eipen moi Ourihl Enqade oi migenteV aggeloi taiV gunaixin sthsontai, kai ta pneumata autwn polumorfa genomena lumainetai touV anqrwpouV kai planhsei autouV epiquein toiV daimonioiV mecri thV megalhV krisewV, en h kriqhsontai eiV apoteleiwsin. 2. kai ai gunaikeV autwn twn parabantwn aggelwn eiV seirhnaV genhsontai. 3. kagw Enwc idon ta qewrhmata monoV, ta perata pantwn, kai ou mh idh oude eiV anqrwpwn wV egw idon.

20:1 Aggeloi twn dunamewn. 2. Ourihl, o eiV twn agiwn aggelwn o epi tou kosmou kai tou tartarou. 3. Rafahl, o eiV twn agiwn aggelwn o epi twn pneumatwn twn anqrwpwn. 4. Ragouhl, o eiV twn agiwn aggelwn o ekdikwn ton kosmon twn fwsthrwn. 5. Micahl, o eiV twn agiwn aggelwn o epi twn tou laou agaqwn tetagmenoV kai epi tw caw. 6. Sarihl, o eiV twn agiwn aggelwn o epi twn pneumatwn oitineV epi tw pneumati amartanousin. 7. Gabrihl, o eiV twn agiwn aggelwn o epi tou paradeisou kai twn drakontwn kai ceroubein. 8. Remihl, o eiV twn agiwn aggelwn on etaxen o qeoV epi twn anistamenwn. Onomata z arcaggelwn.

21:1 Kai efwdeusa ewV thV akataskeuastou. 2. kakei eqeasamhn ergon foberon ewraka oute ouranou epanw, oute ghn teqeamai teqemeliwmenhn, alla topon akataskeuaston kai foberon. 3. kai ekei teqeamai epta twn asterwn tou ouranou dedemenouV kai errimmenouV en autw, omoiouV oresin megaloiV kai en puri kaiomenouV. 4. tote eipon Dia poian aitian epedeqhsan, kai dia ti wde erifhsan; 5. tote eipen moi Ourihl, o eiV twn aggelwn oV met emou hn kai autoV hgeito autwn, kai eipen moi Enwc, peri tinoV erwtaV, h peri tinoV thn alhqeian filospoudeiV; 6. outoi eisin twn asterwn tou ouranou oi parabanteV thn epitaghn tou kuriou, kai edeqhsan wde mecri tou plhrwsai muria eth, ton cronon twn amarthmatwn autwn. 7. kakeiqen efwdeusa eiV allon topon toutou foberwteron, kai teqeamai erga foberwtera, pur mega ekei kaiomenon kai flegomenon, kai diakophn eicen o topoV ewV thV abussou, plhrhV stulwn puroV megalou kataferomenwn oute metron oute platoV hdunhqhn idein oude eikasai. 8. tote eipon WV foberoV o topoV kai wV deinoV th orasei. 9. tote apekriqh moi o eiV twn agiwn aggelwn oV met emou hn, kai eipen moi Enwc, dia ti efobhqhV outwV kai eptohqhV; kai apekriqhn Peri toutou tou foberou topou kai peri thV prosoyewV thV deinhV. 10. kai eipen OutoV o topoV desmwterion aggelwn wde sunsceqhsontai mecri enoV eiV ton aiwna.

22:1. Kakeiqen efodeusa eiV allon topon, kai edeixen moi proV dusmaV allo oraV mega kai uyhlon petraV stereaV. 2. kai tessareV topoi en autw koiloi, baqoV econteV kai lian leioi, treiV autwn skoteinoi kai eiV fwteinoV, kai phgh udatoV ana meson autou. kai eipon PwV leia ta koilwmata tauta kai olobaqh kai skoteina th orasei. 3. tote apekriqh Rafahl, o eiV twn agiwn aggelwn oV met emou hn, kai eipen moi Outoi oi topoi oi koiloi, ina episunagwntai eiV autouV ta pneumata twn yucwn twn nekrwn, eiV auto touto ekriqhsan, wde episunagesqai pasaV taV yucaV twn anqrwpwn. 4. kai outoi oi topoi eiV episunscesin autwn epoihqhsan mecri thV hmeraV thV krisewV autwn kai mecri diorismou kai diorismenou cronon en w h krisiV h megalh estai en autoV. 5. Teqeamai anqrwpouV nekrouV entugcanontoV, kai h fwnh autou mecri tou ouranou proebainen kai enetugcanen. 6. kai hrwthsa Rafahl ton aggelon oV met emou hn, kai eipa autw Touto to pneuma to entugcanon tinoV estin, ou outwV h fwnh autou probainei kai entugcanei ewV tou ouranou; 7. kai apekriqh moi legwn Touto to pneuma estin to exelqon apo Abel on efoneusen Kaein o adelfoV, kai Abel entugcanei peri autou mecri tou apolesai to sperma autou apo proswpou thV ghV , kai apo tou spermatoV twn anqrwpwn afanisqh to sperma autou. 8. Tote hrwthsa peri twn koilwmatwn pantwn, dia ti ecwrisqhsan en apo tou enoV. 9. kai apekriqh moi legwn Outoi oi triV epoihqhsan cwrizesqai ta pneumata twn nekrwn kai outwV ecwrisqh eiV ta pneumata twn dikaiwn, ou h phgh tou udatoV en autw fwtinh. 10. kai outwV ektisqh toiV amartwloiV, otan apoqanwsin kai tafwsin eiV thn ghn, kai krisiV ouk egenhqh ep autwn en th zwh autwn. 11. wde cwrizetai ta pneumata autwn eiV thn megalhn basanon tauthn, mecri thV megalhV hmeraV thV krisewV, twn mastigwn kai twn basanwn twn kathramenwn mecri aiwnoV in antapodosiV twn pneumatwn ekei dhsei autouV mecriV aiwnoV. 12. kai outwV ecwrisqh toiV pneumasin twn entugcantwn, oitineV enfanizousin peri thV apwleiaV, otan foneuqwsin en taiV hmeraiV twn amartwlwn. 13. kai outwV ektisqh toiV pneumasin twn anqrwpwn, osoi ouk esontai osioi alla amartwloi, osoi asebeiV, kai meta twn anomwn esontai metocoi. ta de pneumata oti oi enqade qlibenteV elatton kolazontai autwn, ou timwrhqhsontai en hmera thV krisewV, oude mh metegerqwsin enteuqen. 14. Tote huloghsa ton kurion thV doxhV, kai eipa EuloghtoV ei, Kurie o thV dikaiosunhV, kurieuwn tou aiwnoV.

23:1 Kakeiqen efwdeusa eiV allon topon proV dusmaV twn peratwn thV ghV. 2. kai eqeasamhn pur diatrecon kai ouk anapauomenon oude elleipon tou dromou. hmeraV kai nuktoV ama diamenon. 3. kai hrwthsa legwn Ti estin to mh econ anapausin; 4. tote apekriqh moi Ragouhl, o eiV twn aggelwn oV met emou hn, 5. OutoV o dromoV to puroV to proV dusmaV pur to ekdiwkon estin pantaV touV fwsteraV tou ouranou.

24:1 Kai edeixen moi orh puroV kaiomena hmeraV kai nuktoV. 2. kai epekeina autwn eporeuqhn kai eqeasamhn epta orh endoxa, panta ekatera tou ekaterou diallassonta, wn oi liqoi entimoi th kallonh, kai panta entima kai endoxa kai eueidh, tria ep anatolaV esthrigmena en en tw eni, kai tria epi noton en en tw eni, kai faraggeV baqeiai kai traceiai, mia th mia ouk eggizousai, 3. kai tw orei ebdomon oroV ana meson toutwn, kai upereicen tw uyei, omoion kaqedra qronou, kai periekuklou dendra auto eueidh. 4. kai hn en autoiV dendron o oudepote wsfranmai kai oudeiV eteroV autwn eufranqh, kai ouden eteron omoion autw osmhn eicwn euwdesteran pantwn arwmatwn, kai ta fulla autou kai to anqoV kai to dendron ou fqinei eiV ton aiwna oi de peri ton karpon wsei botrueV foinikwn. 5. tote eipon OV kalon to dendron touto estin kai euwdeV, kai wraia ta fulla, kai ta anqh autou wraia th orasei. 6. tote apekriqh moi Micahl, eiV twn agiwn aggelwn oV met emou hn kai autoV autwn hgeito,

25:1 Kai eipen moi Enwc, ti erwtaV kai ti eqaumasaV en th osmh tou dendrou, kai dia ti qeleiV thn alhqeian maqein; 2. tote apekriqen autw Peri pantwn eidena qelw, malista de peri tou dendrou toutou sfodra. 3. kai apekriqh legwn Touto to oroV to uyhlon, ou h korufh omoia qronon qeou, kaqedra estin ou kaqizei o megaV kurioV, o agioV thV doxhV, o basileuV tou aiwnoV, otan katabh episkeyasqai thn ghn ep agaqw. 4. kai touto to dendron euwdiaV, kai oudemia sarx exousian ecei ayasqai autou mecri thV megalhV krisewV, en h ekdikhsiV pantwn kai teleiwsiV mecriV aiwnoV tote dikaioiV kai osioiV doqhsetai. 5. o karpoV autou toiV eklektoiV eiV zwhn eiV boran, kai metafuteuqhsetai en topw agiw para ton oikon tou qeou basilewV tou aiwnoV. 6. tote eufranqhsontai eufrainomenoi kai carhsontai kai eiV to agion eiseleusontai ai osmai autou en toiV osteoiV autwn, kai zwhn pleiona zhsontai epi ghV hn ezhsan oi patereV sou, kai en taiV hmeraiV autwn kai basanoi kai plhgai kai mastigeV ouc ayontai autwn. 7. tote huloghsa ton qeon thV doxhV, ton basileia tou aiwnoV, oV htoimasen anqrwpoiV ta toiauta dikaioiV, kai auta ektisen kai eipen dounai autoiV.

26:1 Kai ekeiqen efwdeusa eiV to meson thV ghV, kai idon topon euloghmenon, en w dendra econta parafuadaV menousaV kai blastousaV tou dendrou ekkopentoV. 2. kakei teqeamai oroV agion. upokatw tou orouV udwr ex anatolwn, kai thn dusin eicen proV noton. 3. kai idon proV anatolaV allo oroV uyhloteron toutou, kai ana meson autou faragga baqeian, ouk ecousan platoV, kai di authV udwr poreuetai upokatw upo to oroV. 4. kai proV dusmaV toutou allo oroV tapeinoteron autou kai ouk econ uyoV, kai faragga baqeian kai xhran ana meson autwn, kai allhn faragga baqeian kai xhran ep akrwn twn triwn orewn. 5. kai pasai faraggeV eisin baqeiai ek petraV stereaV, kai dendron ouk efuteuteto ep autaV. 6. kai eqaumasa peri thV faraggoV, kai lian eqaumasa.

27:1 kai eipon Dia ti h gh auth h euloghmenh kai pasa plhrhV dendrwn, auth de h faragx kekathramenh estin; 2. gh kataratoV toiV kekataramenoiV estin mecri aiwnoV. wde episunacqhsontai panteV oi kekathramenoi oitineV erousin tw stomati autwn kata Kuriou fwnhn apreph, kai peri thV doxhV autou sklhra lalhsousin. wde episunacqhsontai, kai wde estai to oikhthrion, 3. ep escatoiV aiwsin, en taiV hmeraiV thV krisewV thV alhqinhV enantion twn dikaiwn eiV ton apanta cronon. wde euloghsousin oi eusebeiV ton kurion thV doxhV, ton basileia tou aiwnoV, 4 en taiV hmeraiV thV krisewV autwn euloghsousin en eleei, wV emerisen autoiV. 5. Tote huloghsa ton kurion thV doxhV, kai thn doxan autou edhlwsa kai umnhsa megaloprepwV.

28:1 Kai ekeiqen eporeuqhn eiV to meson, Mandobara, kai idon auto erhmon kai auto monon, plhrhV dendrwn kai apo twn spermatwn. 2. udwr anombroun, anwqen 3. feromenon wV udragwgoV dayilhV wV proV borran epi dusmwn pantoqen anagei udwr kai droson.

29:1 Eti ekeiqen eporeuqhn eiV allon topon en tw Babdhra, kai proV anatolaV tou orouV toutou wcomhn, 2. kai idon krisewV dendra pneonta aprwmatwn libanwn kai smurnhV, kai ta dendra autwn omoia karuaiV.

30:1 Kai epekeina toutwn wcomhn proV anatolaV makran, kai idon topon allon megan, faragga udatoV, 2. en w kai dendron croa arwmatwn omoiwn scinw, 3. kai ta para ta ceilh twn faraggwn toutwn idon kinnamwmon arwmatwn kai epekeina toutwn wcomhn proV anatolaV.

31:1 kai idon alla orh kai en autoiV alsh dendrwn, kai ekporeumenon ex autwn nektar to kaloumenon sarran kai calbanh. 2. kai epekeina twn orewn toutwn idon allo oroV proV anatolaV twn peratwn thV ghV, kai panta ta dendra plhrhV stakthV en omoiwmati amugdalwn. 3. otan tribwsin, dio euwdesteron uper pan arwmatwn

32:1 eiV borran proV anatolaV teqeamai epta orh plhrh nardou crhstou kai scinou kai kinnamwmou kai piperewV. 2. kai ekeiqen efodeusa epi taV arcaV pantwn twn orewn toutwn, makran apecwn proV anatolaV thV ghV, kai diebhn epanw thV eruqraV qalasshV, kai wcomhn ep Akrwn, kai apo toutou diebhn epanw tou Zwtihl. 3. kai hlqon proV tou paradeison thV dikaiosunhV, kai idon makroqen twn dendrwn toutwn dendra pleiona kai megala duw men ekei, megala sfodra kala kai endoxa kai megalopreph, kai to dendron thV fronhsewV, ou esqiousin agiou tou karpou autou kai epistantai fronhsin megalhn. 4. omoion to dendron ekeino strobilea to uyoV ta de fulla autou keratia omoia, o de karpoV autou wsei botrueV ampelou ilaroi lian, h de osmh autou dietrecen porrw apo tou dendron. 5. tote eipon WV kalon to dendron, kai wV epicari th orasei. 6. tote apokriqh Rafahl, o agioV aggeloV o met emou wn, Touto to dendron fronhsewV, ex ou efragen o pathr sou.

Quotation of 1 Enoch preserved in the Chronographia of George Syncellus c. 1500. (Ed. Dindorf 1829 vol.i p.47)

Kai auqiV para de tou orouV en w wmosan kai anaqematisan proV ton plhsion autwn, oti eiV ton aiwna ou mh aposth ap autou yucoV kai ciwn kai pacnh kai drosoV ou mh katabh eiV auto, ei mh eiV kataran katabhsetai ep auto, mecriV hmeraV krisewV thV megalhV. en tw kairw ekeinw katakauqhsetai kai tapeinwqhsetai kai estai katakaiomenon kai thkomenon wV khroV apo puroV, outwV katakahsetai peri pantwn twn ergwn autou. kai nun egw legw umin uioiV anqrwpwn, orgh megalh kaq umwn, kata twn uiwn umwn, kai ou pausetai h orgh auth af umwn, mecri kairou sfaghV twn uiwn umwn. kai apolountai oi agaphtoi umwn kai apoqanountai oi entimoi umwn apo pashV thV ghV, oti pasai ao hmerai thV zwhV autwn apo tou nun ou mh esountai pleiw twn ekaton eikosin etwn. kai mh doxhte eti zhsai epi pleiona eth ou gar estin en autoiV pasa odoV ekfeuxewV apo tou nun dia thn orghn hn wrgisqh umin o basileuV pantwn twn aiwnwn mh nomishte oti ekfeuxesqe tauta. Kai tauta men ek tou prwtou bibliou Enwc peri twn egrhgorwn.